Quyết định chuẩn y nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Posted on
 • by
 • Unknown
 • in
 • Tiêu đề:

 • GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
  ------------------
  Số : 278 /QĐ.HĐTS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------------------
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017


  QUYẾT ĐỊNH

  V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
  Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  -     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
  -     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
  -     Căn cứ công văn số 104/UBND-KGVX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp;
  -     Căn cứ tờ trình số 233/ĐN-BTS ngày 23/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

  QUYẾT ĐỊNH


  Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
  Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


  Nơi nhận :
  - Như điều 2 "để thực hiện”
  - Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
  - Văn phòng T.176 - VP  T.78
  - UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV 
    tỉnh Đồng Tháp"để biết”
  - Lưu VP1 - VP2
  TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  CHỦ TỊCH

  (đã ký)

  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


  DANH SÁCH
  BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
  NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
  (Theo Quyết định số : 278 /QĐ.HĐTS ngày 24/5/2017)

  I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 
                                  1. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                  2. Hòa thượng Thích Thiện An
                                  3. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp   
                                  4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
                                  5. Hòa thượng Thích Nhật Quang
                                  6. Hòa thượng Thích Phước Thông
                                 7. Hòa thượng Thích Thiện Phương.
  II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 
                                1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
                                2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.                                         
  III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ: 
  STT
  PHÁP DANH/THẾ DANH
  NĂM SINH
  CHỨC VỤ
  1.       
  TT. Thích Chơn Minh
  (Trần Bạch Mai)
  1957
  Trưởng ban Trị sự,
  Trưởng ban Tăng sự
  2.       
  TT. Thích Thiện Năng
  (Trần Ngọc Tiếp)
  1956
  Phó Trưởng ban Thường trực,
  Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
  3.       
  TT. Thích Huệ Minh
  (Trương Văn Thạch)
  1956
  Phó Trưởng ban Trị sự,
  Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
  4.       
  HT. Thích Chơn Thành
  (Võ Thiền Phương)
  1956
  Phó Trưởng ban Trị sự

  5.       
  TT. Thích Tỉnh Triệt
  (Trần Thanh Bình)
  1967
  Phó Trưởng ban Trị sự

  6.       
  NS. Thích nữ Như Trung
  (Ngô Thị Kim Xuyến)
  1957
  Phó Trưởng ban Trị sự,
  Trưởng Phân ban Ni giới
  7.       
  ĐĐ. Thích Chơn Tâm
  (Nguyễn Kiến Trúc)
  1976
  Chánh Thư ký Ban Trị sự

  8.       
  ĐĐ. Thích Minh Sơn
  (Nguyễn Văn Luận)
  1966
  Phó Chánh Thư ký,
  Chánh Văn phòng Ban Trị sự 
  9.       
  ĐĐ. Thích Chí Thiện
  (Trần Vĩnh Thanh)
  1984
  Phó Chánh Thư ký
  10.  
  SC. Thích nữ Giác Nhân
  (Đặng Thị Bảy)
  1948
  Ủy viên Thủ quỹ
  11.  
  TT. Thích Huệ Nghĩa
  (Phạm Văn Thạch)
  1960
  Trưởng ban Kiểm soát
  12.  
  TT. Thích Thiện Hương
  (Nguyễn Văn Huê)
  1952
  Trưởng ban Pháp chế
  13.  
  TT. Thích Thiện Xuân 
  (Trần Văn Thủy)
  1960
  Trưởng ban Hoằng pháp
  14.  
  ĐĐ. Thích Chơn Trí
  (Võ Quốc Hùng)
  1973
  Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
  15.  
  ĐĐ. Thích Thiện Chí
  (Phạm Tấn Sĩ)
  1970
  Trưởng ban Nghi lễ
  16.  
  ĐĐ. Thích Phước Huệ
  (Nguyễn Hữu Bình)
  1980
  Trưởng ban Văn hóa
  17.  
  ĐĐ. Thích Lệ Nhật
  (Nguyễn Xuân Oánh)
  1969
  Trưởng ban Thông tin Truyền thông
  18.  
  ĐĐ. Thích Thiện Quý
  (Văn Hoàn Vũ)
  1970
  Trưởng ban từ thiện Xã hội
  19.  
  ĐĐ. Thích Thiện Hữu
  (Nguyễn Văn Dũng)
  1969
  Ủy viên Thường trực

  IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 
  20.  
  TT. Thích Huệ Thủ
  (Nguyễn Văn Hương)
  1956
  Ủy viên Ban Trị sự
  21.  
  TT. Thích Thiện Ngữ
  (Huỳnh Văn Thiết)
  1953
  Ủy viên Ban Trị sự
  22.  
  TT. Thích Thiện Thông
  (Bạch Lợi Khắp)
  1961
  Ủy viên Ban Trị sự
  23.  
  TT. Thích Minh Thuần
  (Nguyễn Văn Định)
  1963
  Ủy viên Ban Trị sự
  24.  
  ĐĐ. Thích Thiện Liêm
  (Cao Văn Hiếu)
  1973
  Ủy viên Ban Trị sự
  25.  
  ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Trường
  (Lê Hữu Lộc)
  1980
  Ủy viên Ban Trị sự
  26.  
  ĐĐ. Thích Trí Khả
  (Lê Văn Nhẫn)
  1977
  Ủy viên Ban Trị sự
  27.  
  ĐĐ. Thích Mẫn Đạt
  (Dương Minh Vương)
  1973
  Ủy viên Ban Trị sự
  28.  
  ĐĐ. Thích Mẫn Niệm
  (Nguyễn Hoàng Hộ)
  1980
  Ủy viên Ban Trị sự
  29.  
  ĐĐ. Thích Thiện Minh
  (Trần Chí Dũng)
  1976
  Ủy viên Ban Trị sự
  30.  
  ĐĐ. Thích Thiện Phước
  (Trần Văn Hưởng)
  1976
  Ủy viên Ban Trị sự
  31.  
  ĐĐ. Thích Thiện Pháp
  (Đỗ Minh Đạt)
  1983
  Ủy viên Ban Trị sự
  32.  
  ĐĐ. Thích Minh Khởi
  (Đỗ Văn Kha)
  1969
  Ủy viên Ban Trị sự
  33.  
  ĐĐ. Thích Thiện Trí
  (Trần Văn Kháng)
  1952
  Ủy viên Ban Trị sự
  34.  
  ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
  (Nguyễn Hoàng Dũng)
  1988
  Ủy viên Ban Trị sự
  35.  
  NS. Thích nữ Như Bích
  (Trần Thơ Ấu)
  1951
  Ủy viên Ban Trị sự
  36.  
  NS. Thích nữ Như Huệ
  (Nguyễn Thị Sánh)
  1951
  Ủy viên Ban Trị sự
  37.  
  NS. Thích nữ Như Chánh
  (Nguyễn Thị Kim Hiền)
  1949
  Ủy viên Ban Trị sự
  38.  
  NS. Thích nữ Như Quang
  (Trần Thị Kim Sáng)
  1962
  Ủy viên Ban Trị sự
  39.  
  SC. Thích nữ Diệu Thanh
  (Nguyễn Thị Phương Thảo)
  1973
  Ủy viên Ban Trị sự
  40.  
  SC. Thích nữ Như Thành
  (Lê Thị Bạch Hoa)
  1963
  Ủy viên Ban Trị sự 
  41.  
  SC. Thích nữ Như Thanh
  (Nguyễn Thị Thẻ)
  1963
  Ủy viên Ban Trị sự
  42.  
  SC. Thích nữ Như Thuận
  (Nguyễn Thị Thu Huyền)
  1976
  Ủy viên Ban Trị sự
  43.  
  SC. Thích nữ Như Châu
  (Nguyễn Thị Ngọc Dung)
  1954
  Ủy viên Ban Trị sự
  44.  
  SC. Thích nữ Như Từ
  (Lê Thị Thùy Trang)
  1953
  Ủy viên Ban Trị sự 
  45.  
  SC. Thích nữ Như Lan
  (Huỳnh Thị Thu Hương)
  1965
  Ủy viên Ban Trị sự
  46.  
  SC. Thích nữ Huệ Quãng
  (Đào Nhật Phương Hằng)
  1968
  Ủy viên Ban Trị sự
  47.  
  SC. Thích nữ Lệ Nguyệt 
  (Võ Thị Tuyết Minh)
  1968
  Ủy viên Ban Trị sự
  48.  
  Cư sĩ Huệ Tâm
  (Vương Thúy Phượng)
  1968
  Ủy viên Ban Trị sự

  TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)
  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
   


  Bài viết liên quan:

  0 Bình luận:

  Đăng nhận xét