Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
    BAN TRỊ SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
Thành phố Sa Đéc, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn năm 2021


Căn cứ vào Thông bạch số 123/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự gởi đến các Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành phố về việc tổ chức trở lại các sự kiện Phật sự sau thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Trị sự PGVN tỉnh Đồng Tháp thông báo:
I. ĐỐI TƯỢNG THỌ GIỚI:
Những Tăng, Ni và Cư sĩ phát nguyện thọ các giới : Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di ni và Bồ tát. Với các điều kiện sau :
1.  Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni:
-  Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
-  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
-  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.
-  Đã thọ giới Sa di hay Thức xoa ma na từ 2 năm trở lên.
-  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
2.  Giới tử Thức xoa ma na :
-  Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
-  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
-  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.
-  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
3.  Giới tử Sa di và Sa di ni :
-  Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
-  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
-  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.
-  Thời gian xuất gia từ 2 năm trở lên.
-  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
4.  Giới tử Bồ tát:
 Là những Cư sĩ đã Quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới.
Ngoài các điều kiện trên các giới tử phải tuân thủ các quy định về thọ giới trong Luật Phật chế định.
II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THI KHẢO HẠCH:
Có hai hình thức thi vấn đáp và trắc nghiệm
1.  Đối với giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni:
-  Bốn bộ Luật của Sa di (ni) : Tỳ ni, Sa di (ni), Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách
-  Giáo lý: Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn
2.  Đối với giới tử Sa di và Sa di ni:
-  Hai thời khóa công phu khuya và chiều.
-  Giáo lý: các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.
3.  Đối với giới tử Thức xoa ma na :
-  Bốn bộ Luật của Sa di ni : Tỳ ni, Sa di ni, Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách.
-  Giáo lý: các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.
4.  Đối với giới tử Bồ tát :
 Không thi trắc nghiệm và khảo hạch nhưng phải thể hiện đúng oai nghi chuẩn mực của người Cư sĩ Phật tử.
III. HỒ SƠ THỌ GIỚI VÀ THỜI GIAN TẬP TRUNG GIỚI TỬ:
1.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới:
Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhận hồ sơ xin thọ giới của các giới tử cho đến trước ngày 30/02/AL (11/04/2021)
2.  Địa điểm phát hành hồ sơ:
- Văn phòng  Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, phường 1, thành phố Sa Đéc. Văn phòng Ban trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp.
- Hoặc tải hồ sơ, quý vị click vào các dòng bên dưới:

3.  Địa điểm nhận hồ sơ:
Văn phòng  Ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, phường 1, thành phố Sa Đéc.
4.  Thời gian giới tử tập trung:
-   Thời gian :
Đại giới đàn Từ Nhơn sẽ tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16/03/al, nhằm từ ngày 24/04 đến ngày 27/04 năm 2021.
Giới đàn Tăng: chùa Phước Hưng – phường 1, thành phố Sa Đéc.
Giới đàn Ni: chùa Phước Huệ – phường 1,  thành phố Sa Đéc.
Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thông báo cho các giới tử được rõ.
Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?