Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân (Châu Thành- Đồng Tháp)


Từ thuở Sư Tổ Liễu Ngọc – Phổ Minh khai sơn khoảng năm Tự Đức thứ II (1849)pgđt
Mới hơn Cũ hơn