Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân (Châu Thành- Đồng Tháp)

Posted on
  • by
  • Giiang's home
  • in
  • Tiêu đề: ,

  • Từ thuở Sư Tổ Liễu Ngọc – Phổ Minh khai sơn khoảng năm Tự Đức thứ II (1849)    pgđt

    Bài viết liên quan: