Notification

×

Iklan

CÁO PHÓ: Đại lão Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM tân viên tịch

TT-TT - 1.9.17 Last Updated 2022-04-17T11:35:13Z
    CHIA SẺ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 9  năm 2017 


CÁO PHÓ
- Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

- Trụ trì chùa Chánh Giác, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 01/09/2017 (11/07/Đinh Dậu), tại chùa Chánh Giác, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.


* Trụ thế: 90 năm
* Hạ lạp: 70 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 07 giờ 00, ngày 02/09/2017 (12/07/Đinh Dậu).
- Kim quan Đại lão Hòa thượng được an trí tại chùa Chánh Giác.
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 ngày 02/09/2017 (12/07/Đinh Dậu).
-Lễ Truy điệu vào lúc 10 giờ 00 ngày 04/09/2017 (14/07/Đinh Dậu); sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Trà tỳ tại Nhà hỏa táng Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nay Cáo Phó.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn