Nhiều ngôi chùa cổ tại Đồng Tháp nằm trong "Kế hoạch chống xuống cấp"

PGĐT- UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Việc hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích của tỉnh không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương mà còn là hành động thiết thực để thực hiện có hiệu quả việc bảo quản tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa.

Tổng vốn hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích giai đoạn 2018-2020 là 22,1 tỉ đồng. Có 37 di tích được đầu tư chống xuống cấp, trong đó có 7 di tích quốc gia gồm: Đình Định Yên, Chùa Kiến An Cung, Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Đình Phú Hựu, Đình Tân Phú Trung, Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, Chùa Bửu Hưng.
Chùa Bửu Hưng, một trong những ngôi chùa cổ nằm trong chương trình chống xuống cấp của UBND tỉnh Đồng Tháp
Các giải pháp được đặt ra là thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp, lồng ghép với các chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích tại địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật.
NGUYỄN TOÀN
Mới hơn Cũ hơn