TIN VIDEO: Huyện Thanh Bình, Đạo tràng chùa Long Sơn tổ chức Lễ Húy kỵ Đại lão HT. Thích Trí Đồng, vị thầy khai lập chùa Long Sơn và Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2567

Mới hơn Cũ hơn