Notification

×

Iklan

Hành trạng và tôn dung chư tôn đức Ni của Đồng Tháp đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc

TT-TT - 20.10.23 Last Updated 2024-01-07T11:32:57Z
    CHIA SẺ
________ PGĐT- Nhân dịp 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu tôn dung chư tôn đức tiền bối Ni đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Trong giới hạn của bài viết này chúng con chỉ giới thiệu sơ lược, súc tích nhất có thể về tôn dung và những cống hiến của chư vị trưởng lão tiền bối Ni là những người con của quê hương Đồng Tháp đã phụng sự đạo pháp trong tỉnh và ngoài tỉnh, về phần chi tiết thân thế, thời kỳ tu học và hành đạo của mỗi vị chúng con sẽ có nói rõ trong những bài viết khác và tìm hiểu bổ sung thêm các bậc danh Ni của tỉnh nhà. 

Ni trưởng Thượng Như Hạ Lý (1914-1981)
Trưởng Ni bộ Bắc tông Tỉnh Sa Đéc.
Giáo thọ Ni trường Phước Huệ
- Nguyên quán làng Mỹ Trà, tỉnh Kiến Phong (nay là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). - Năm 1960 kiến tạo và trụ trì Chùa Từ Nguyên (Sa Đéc) - Năm 1965 Giáo thọ A xà lê cho các giới đàn, thiền chủ, hoá chủ các trường hạ trong tỉnh. - Năm 1976 Trưởng ban Ni bộ Bắc Tông tỉnh Sa Đéc. - 1981 Tam sư tại giới đàn chùa Thiên Phước (Mỹ Tho)
 
Ni trưởng Thượng Như Hạ Hoa (1908-1989)
Nguyên giám viện Phật học Ni viện Từ Nghiêm.
Trụ trì Chùa Phước Huệ Sa Đéc.
- Nguyên quán làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). - Năm 1946 trụ trì Chùa Phước Huệ, trùng tu chùa sau chiến tranh. - Năm 1958-1960 Giám viện Ni trường Dược Sư (Sài Gòn) - Năm 1959 Trụ trì Chùa Thiên Hậu (nay là Chùa Phước Hậu, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM). - Năm 1960 thành lập ký nhi viện Dược Sư. - Năm 1981 UV Hội đồng Trị Sự GHPGVN. - Năm 1982 thành viện BTS GHPGVN TP.HCM. đóng góp cho cho sự thành lập Tỉnh hội tại Đồng Tháp, xây dựng lò thiêu cho Tăng Ni Phật tử

 


Ni trưởng Thượng Như Hạ Nghĩa (1907-1989) 
Nguyên Cố vấn Thường vụ Ni bộ Bắc tông. 
Viện chủ Chùa Hải Huệ (Sa Đéc). 
- Nguyên quán huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay là TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 
- Năm 1954 trụ trì Chùa Hải Huệ. 
- Năm 1957 Cố vấn Thường vụ cho Ni bộ Bắc tông. Được Ni bộ mời làm Yết ma, giáo thọ, hoà thượng Đàn đầu cho 25 giới đàn tại Sài Gòn và các tỉnh miền tây. 
- Năm 1975 Thủ quỹ Ban Từ thiện của Ban Quân Quản, sau khi Ban Quân Quản giải thể, Ni trưởng được đề cử và đắc cử HĐND xã Tân Quy Tây. - Năm 1982 Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp thành lập, Ni trưởng giữ chức vụ Thủ quỹ.  


Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022) bậc trưởng lão Ni có nhiều đóng góp cho Phật giáo tại Đồng Tháp.
- Nguyên quán tại Thủ Ô, thuộc tỉnh Sa Đéc (nay là ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). 
- Năm 1958 trụ trì Chùa Phước Huệ (Sa Đéc). - Năm 1960 Ni trưởng thành lập Trường Bồ Đề 
- Năm 1982 Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp được thành lập chỉ sau Giáo hội Trung ương 1 năm. Ni trưởng đảm nhiệm chức vụ Phó ban trong suốt 4 nhiệm kỳ (1982-1992). 
- Năm 1989, Trường Cơ bản Phật học Đồng Tháp (sau này là Trung cấp Phật học Đồng Tháp) được thành lập, Ni trưởng đảm nhận chức vụ Hiệu phó, phụ trách cơ sở Ni tại chùa Phước Huệ, và cơ sở này vẫn được duy trì cho đến hiện tại. 
- Năm 1992-1997, Ni trưởng đảm nhiệm Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III, Ni trưởng được suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ III, VI, V (1992-2007). 
- Năm 2002, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IV, Ni trưởng đảm trách chức vụ Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (2002-2007). 
- Năm 2007, Ni trưởng là Phó ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp, Đặc trách Ni giới, nhiệm kỳ 5 (2007-2012). 
- Năm 2013, Ni trưởng được suy cử vào Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương. 
- Tại các giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ năm 1984 cho đến 2021, cũng như tại các tỉnh, Ni trưởng nhiều lần được cung thỉnh vào ngôi Tôn chứng sư, Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Đàn đầu, Chứng minh giới đàn. Ngoài chư vị tiền bối Ni đã có nhiều cống hiến cho Phật giáo Đồng Tháp còn nhiều vị xuất thân tại Đồng Tháp nhưng hành đạo và phụng sự tại các tỉnh thành khác, chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu, để hàng hậu học lấy làm tự hào, sách tấn noi gương sáng quý ngài trong tu tập cũng đóng góp cho sự ổn định và phát triền của Phật giáo.

Sư trưởng Thượng Diệu Hạ Tấn (1910-1947) trụ trì Chùa Kim Sơn. - Nguyên quán tỉnh Sa Đéc nay là tỉnh Đồng Tháp. - Có công thành lập Phật học Ni trường Kim Sơn (Sài Gòn), ni trường đầu tiên tại Nam Bộ. - Năm 1945 biến cố lịch sử, Chùa Kim Sơn trở thành Cô nhi viện và viện dưỡng lão giúp đỡ đùm bọc đồng bào gặp khó khăn.


Ni trưởng Thượng Như Hạ Hoà (1923-2000) 
Giám thị kiêm Viện chủ Chùa Dược Sư (TP.HCM)
- Nguyên quán xã An Nhơn, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).
- Năm 1986 Trụ trì Chùa Từ Hạnh (Cô nhi viện Diệu Quang).
- Năm 1989 Thủ quỹ tổ in ấn và phát hành kinh sách Thành hội PG TP.HCM.
- 1997-2002 UV. Hội đồng Trị sự GHPGVN NK.IV.
- 1998-2003 UV. UBMTTQVN TP.HCM NK.II.
 


Ni trưởng Thượng Phước Hạ Hiển (1930-2005)
Giám thị và Giáo Thọ Phật học Ni viện Từ Nghiêm.
- Nguyên quán làng Tân Tây, tỉnh Sa Đéc (nay là TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

 


Ni trưởng Thượng Như Hạ Châu (1915-2002)
Giám thị Phật học Ni viện Từ Nghiêm. 
Trụ trì Chùa Pháp Thắng (Vũng Tàu).
- Nguyên quán làng Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Năm 1948 Trụ trì Chùa Thanh Lương (Sa Đéc)
- Năm 1960 Giám thị Phật học Ni viện Từ Nghiêm
- Năm 1964 được đề cử chức vụ Giám luật – thành viên của Ban lãnh đạo Ni bộ Bắc tông.
- Năm 1969 thành lập và trụ trì Thiền Đức Ni tự (Chợ Lớn), Ký nhi viện Huệ Quang.
- Năm 1973 trụ trì Chùa Pháp Thắng (Vũng Tàu)
- Năm 1987 thành viên ban cố vấn Luật tạng Ni bộ Bắc Tông. Hoà thượng đàn đầu giới đàn Ni tại Đồng Nai. 

 

Tài liệu tham khảo: Thích Như Nguyệt (chủ biên), Hành trạng chư Ni Việt Nam, NXB. Tôn giáo, 2007.