Tp Sa Đéc: Chùa Phước Đức an vị tôn tượng 12 hóa thân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Mới hơn Cũ hơn