Đại Giới đàn Vĩnh Đạt 2018: Khai đạo giới tử và truyền giới Sa Di – Thức xoa

PGĐT -  Sau  kết thúc phần khai mạc, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Tuyên luật sư – Thích Minh Thông, lời khai đạo cho toàn thể giới tử. Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Muốn đạt được quả vô thượng Bồ đề, phải bước qua con đường Giới – Định – Tuệ. Với 375 giới tử Tăng Ni về nơi tuyển Phật trường của giới đàn Vĩnh Đạt cần cầu giới pháp, lắng nghe Hòa thượng Tuyên luật sư giảng dạy về sự thọ nhận giới và hành trì giới.


Trường tuyển người làm Phật, giờ này quý vị đã trúng tuyển, nhưng trúng tuyển chỉ là bước đầu của con đường làm Phật. Vì nếu trúng tuyển mà không siêng năng cầu học, thực hành thì không thể ra trường được. Trúng tuyển chỉ là đạt điểm ở đầu vào, quan trọng quý vị có đủ điểm để ra tốt nghiệp nhận bằng hay không và thời gian bao lâu là tùy thuộc vào quý vị. Toàn thể giới trường, chư Tăng Ni giới tử cảm nhận sự hạnh phúc khi vừa được tham dự vào tuyển Phật trường, vừa được trực tiếp lắng nghe từng lời chỉ dạy của Hòa thượng Tuyên luật sư, cảm xúc ấy đang theo từng hơi thở ra vào tạo một không khí trầm lắng và thanh tịnh.


Buổi trưa cùng ngày; Hội đồng thập sư Tăng đã truyền cho giới tử Sa di do Hòa Thượng Thích Thiện Huệ làm đàn đầu tại chùa Phước Hưng và cùng lúc Thập sư Ni truyền giới cho giới tử thọ Sa Di và Thức xoa do Ni trưởng Thích Nữ Như Nhẫn làm đàn đầu tại chùa Phước Huệ.


Ngày 27/4, Hội đồng Thập Sư tiếp tục truyền giới cho Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni và Hội đồng thập sự Ni sẽ hướng dẫn tất cả giới tử Ni đến Đại Tăng (chùa Phước Hưng) cầu chánh giới.

Một số hình ảnh khác tại buổi truyền giới:
Ban TT-TT PG Đồng Tháp
Mới hơn Cũ hơn