Notification

×

Iklan

Nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

TT-TT - 12.2.22 Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
    CHIA SẺ
PGĐT-

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------
Số : 278 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 104/UBND-KGVX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp;
-     Căn cứ tờ trình số 233/ĐN-BTS ngày 23/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV 
  tỉnh Đồng Tháp"để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 278 /QĐ.HĐTS ngày 24/5/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 
                                1. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                2. Hòa thượng Thích Thiện An
                                3. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp   
                                4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
                                5. Hòa thượng Thích Nhật Quang
                                6. Hòa thượng Thích Phước Thông
                               7. Hòa thượng Thích Thiện Phương.
II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 
                              1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
                              2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.                                         
III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ: 
STT
PHÁP DANH/THẾ DANH
NĂM SINH
CHỨC VỤ
1.       
TT. Thích Chơn Minh
(Trần Bạch Mai)
1957
Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
2.       
TT. Thích Thiện Năng
(Trần Ngọc Tiếp)
1956
Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
3.       
TT. Thích Huệ Minh
(Trương Văn Thạch)
1956
Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
4.       
HT. Thích Chơn Thành
(Võ Thiền Phương)
1956
Phó Trưởng ban Trị sự

5.       
TT. Thích Tỉnh Triệt
(Trần Thanh Bình)
1967
Phó Trưởng ban Trị sự

6.       
NS. Thích nữ Như Trung
(Ngô Thị Kim Xuyến)
1957
Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
7.       
ĐĐ. Thích Chơn Tâm
(Nguyễn Kiến Trúc)
1976
Chánh Thư ký Ban Trị sự

8.       
ĐĐ. Thích Minh Sơn
(Nguyễn Văn Luận)
1966
Phó Chánh Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự 
9.       
ĐĐ. Thích Chí Thiện
(Trần Vĩnh Thanh)
1984
Phó Chánh Thư ký
10.  
SC. Thích nữ Giác Nhân
(Đặng Thị Bảy)
1948
Ủy viên Thủ quỹ
11.  
TT. Thích Huệ Nghĩa
(Phạm Văn Thạch)
1960
Trưởng ban Kiểm soát
12.  
TT. Thích Thiện Hương
(Nguyễn Văn Huê)
1952
Trưởng ban Pháp chế
13.  
TT. Thích Thiện Xuân 
(Trần Văn Thủy)
1960
Trưởng ban Hoằng pháp
14.  
ĐĐ. Thích Chơn Trí
(Võ Quốc Hùng)
1973
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
15.  
ĐĐ. Thích Thiện Chí
(Phạm Tấn Sĩ)
1970
Trưởng ban Nghi lễ
16.  
ĐĐ. Thích Phước Huệ
(Nguyễn Hữu Bình)
1980
Trưởng ban Văn hóa
17.  
ĐĐ. Thích Lệ Nhật
(Nguyễn Xuân Oánh)
1969
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
18.  
ĐĐ. Thích Thiện Quý
(Văn Hoàn Vũ)
1970
Trưởng ban từ thiện Xã hội
19.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Nguyễn Văn Dũng)
1969
Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 
20.  
TT. Thích Huệ Thủ
(Nguyễn Văn Hương)
1956
Ủy viên Ban Trị sự
21.  
TT. Thích Thiện Ngữ
(Huỳnh Văn Thiết)
1953
Ủy viên Ban Trị sự
22.  
TT. Thích Thiện Thông
(Bạch Lợi Khắp)
1961
Ủy viên Ban Trị sự
23.  
TT. Thích Minh Thuần
(Nguyễn Văn Định)
1963
Ủy viên Ban Trị sự
24.  
ĐĐ. Thích Thiện Liêm
(Cao Văn Hiếu)
1973
Ủy viên Ban Trị sự
25.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Trường
(Lê Hữu Lộc)
1980
Ủy viên Ban Trị sự
26.  
ĐĐ. Thích Trí Khả
(Lê Văn Nhẫn)
1977
Ủy viên Ban Trị sự
27.  
ĐĐ. Thích Mẫn Đạt
(Dương Minh Vương)
1973
Ủy viên Ban Trị sự
28.  
ĐĐ. Thích Mẫn Niệm
(Nguyễn Hoàng Hộ)
1980
Ủy viên Ban Trị sự
29.  
ĐĐ. Thích Thiện Minh
(Trần Chí Dũng)
1976
Ủy viên Ban Trị sự
30.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Trần Văn Hưởng)
1976
Ủy viên Ban Trị sự
31.  
ĐĐ. Thích Thiện Pháp
(Đỗ Minh Đạt)
1983
Ủy viên Ban Trị sự
32.  
ĐĐ. Thích Minh Khởi
(Đỗ Văn Kha)
1969
Ủy viên Ban Trị sự
33.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Trần Văn Kháng)
1952
Ủy viên Ban Trị sự
34.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Nguyễn Hoàng Dũng)
1988
Ủy viên Ban Trị sự
35.  
NS. Thích nữ Như Bích
(Trần Thơ Ấu)
1951
Ủy viên Ban Trị sự
36.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Nguyễn Thị Sánh)
1951
Ủy viên Ban Trị sự
37.  
NS. Thích nữ Như Chánh
(Nguyễn Thị Kim Hiền)
1949
Ủy viên Ban Trị sự
38.  
NS. Thích nữ Như Quang
(Trần Thị Kim Sáng)
1962
Ủy viên Ban Trị sự
39.  
SC. Thích nữ Diệu Thanh
(Nguyễn Thị Phương Thảo)
1973
Ủy viên Ban Trị sự
40.  
SC. Thích nữ Như Thành
(Lê Thị Bạch Hoa)
1963
Ủy viên Ban Trị sự 
41.  
SC. Thích nữ Như Thanh
(Nguyễn Thị Thẻ)
1963
Ủy viên Ban Trị sự
42.  
SC. Thích nữ Như Thuận
(Nguyễn Thị Thu Huyền)
1976
Ủy viên Ban Trị sự
43.  
SC. Thích nữ Như Châu
(Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1954
Ủy viên Ban Trị sự
44.  
SC. Thích nữ Như Từ
(Lê Thị Thùy Trang)
1953
Ủy viên Ban Trị sự 
45.  
SC. Thích nữ Như Lan
(Huỳnh Thị Thu Hương)
1965
Ủy viên Ban Trị sự
46.  
SC. Thích nữ Huệ Quãng
(Đào Nhật Phương Hằng)
1968
Ủy viên Ban Trị sự
47.  
SC. Thích nữ Lệ Nguyệt 
(Võ Thị Tuyết Minh)
1968
Ủy viên Ban Trị sự
48.  
Cư sĩ Huệ Tâm
(Vương Thúy Phượng)
1968
Ủy viên Ban Trị sự

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn