Notification

×

Iklan

Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm:  Những hình ảnh đẹp của người con Phật tại chùa Kim Quang

Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Những hình ảnh đẹp của người con Phật tại chùa Kim Quang

Tp. Cao Lãnh | Văn hóa |
28.3.24
28.3.24
Last Updated 2024-03-28T06:26:16Z
Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Cao Minh (Thành phố Cao Lãnh)

Chùa Cao Minh (Thành phố Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh)

Chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh)

Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Bửu Lâm - Chùa Tổ - Chùa Rạch Cái Bèo (Cao Lãnh)

Chùa Bửu Lâm - Chùa Tổ - Chùa Rạch Cái Bèo (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2024-04-03T12:12:51Z
Chùa Hoà Long (Cao Lãnh)

Chùa Hoà Long (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Cao Minh (Cao Lãnh)

Chùa Cao Minh (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
16.2.14
16.2.14
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Xem thêm Đã xem hết