Notification

×

Iklan

 Hành trạng của các chư Tổ sáng lập và thời điểm ra đời của chùa Bửu Lâm (chùa Tổ Cái Bèo)
 Một số vấn đề về chùa Bửu Lâm và tổ Tánh Nhẫn - Thiện Châu

Một số vấn đề về chùa Bửu Lâm và tổ Tánh Nhẫn - Thiện Châu

Hành trạng |
31.3.24
31.3.24
Last Updated 2024-04-03T12:22:42Z
Hòa thượng Như Liễn - Phổ Lý (1868 - 1948), vị pháp tử nhập thế của Thiền sư Hải Huệ

Hòa thượng Như Liễn - Phổ Lý (1868 - 1948), vị pháp tử nhập thế của Thiền sư Hải Huệ

Hành trạng |
29.3.24
29.3.24
Last Updated 2024-04-03T12:22:54Z
Hòa thượng Thích Từ Vân và công cuộc chấn hưng Phật giáo Nam bộ

Hòa thượng Thích Từ Vân và công cuộc chấn hưng Phật giáo Nam bộ

Hành trạng |
13.11.16
13.11.16
Last Updated 2024-04-03T12:24:00Z
Tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Thành - Tổ Vạn An (1872-1949)

Tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Thành - Tổ Vạn An (1872-1949)

Hành trạng |
13.7.15
13.7.15
Last Updated 2024-04-03T12:25:00Z
Tiểu sử HT. Thích Huệ Hưng (1917 - 1990)

Tiểu sử HT. Thích Huệ Hưng (1917 - 1990)

Hành trạng |
15.3.14
15.3.14
Last Updated 2024-04-05T07:05:57Z
Xem thêm Đã xem hết