Notification

×

Iklan

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Thông (1927-2007)

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Thông (1927-2007)

Tiểu sử |
6.4.24
6.4.24
Last Updated 2024-04-06T14:49:10Z
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương (1944-2024)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương (1944-2024)

Tiểu sử |
21.1.24
21.1.24
Last Updated 2024-01-21T00:59:04Z
Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu (1937-2023)

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu (1937-2023)

Tiểu sử |
7.1.24
7.1.24
Last Updated 2024-01-10T04:05:22Z
Tiểu sử Hòa thượng thượng Định hạ Quang (1924-1999)

Tiểu sử Hòa thượng thượng Định hạ Quang (1924-1999)

Tiểu sử |
3.11.23
3.11.23
Last Updated 2023-11-03T11:15:37Z
Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu (1937-2023)

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu (1937-2023)

Tiểu sử |
26.10.23
26.10.23
Last Updated 2023-10-26T01:35:57Z
Hành trạng và tôn dung chư tôn đức Ni của Đồng Tháp đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc
Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Hường (1946-2023)

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Hường (1946-2023)

Tiểu sử |
19.9.23
19.9.23
Last Updated 2023-10-02T12:06:33Z
Tiểu sử Cố Hoà thượng Thích Thiện Huệ (1940-2020)

Tiểu sử Cố Hoà thượng Thích Thiện Huệ (1940-2020)

Tiểu sử |
14.8.23
14.8.23
Last Updated 2023-08-14T10:14:57Z
Tiểu sử Đại đức Thích Thiện Minh (1975-2023)

Tiểu sử Đại đức Thích Thiện Minh (1975-2023)

Tiểu sử |
12.6.23
12.6.23
Last Updated 2023-06-12T13:03:34Z
Tiểu sử NT. Thích nữ Như Dung (1931 - 2022)

Tiểu sử NT. Thích nữ Như Dung (1931 - 2022)

Tiểu sử |
3.8.22
3.8.22
Last Updated 2022-08-03T05:23:55Z
Xem thêm Đã xem hết